SQL ORACLE

Constrangerea NOT NULL


×

Exercitii constrangere NOT NULL

Creare constrangere NOT NULL

Creati tabela numita "Cetateni" care sa contina 2 coloane(id_cetatean , nume_cetatean). Puneti o constrangere de tip NOT NULL pe coloana id_cetatean.

create table Cetateni (id_cetatean number not null, nume_cetatean varchar2(100));

Creare constrangere NOT NULL

Alterati tabela "Cetateni" si adaugati constrangerea de tip NOT NULL pe coloana "nume_cetatean".

Alter table Cetateni modify nume_cetatean not null;

Stergere constrangere NOT NULL

Stergeti constrangerile de tip NOT NULL din tabela "Cetateni".

Alter table Cetateni modify nume_cetatean null;

Alter table Cetateni modify id_cetatean null;